fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Headfjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

"แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์"

 

 

“ การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔”

 

 

            

     

 

"การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่... (พ.ศ.....)"

 

 

“ Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมดด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี ๒๕๖๕)”

 

 

            

     

 

เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป (ภาคปฏิบัติ)

และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered

ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่”

 

 

“เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล”

 

 

            

     

 

“ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)”


 

 

“ “การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้องสอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครอง เจาะลึกกรณีศึกษาและหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)””


 

            

     

 

"เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

 

 

..รออับเดท..
 

 

 
 
 
   
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat