fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Headfjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

     

 

หลักสูตร “แนวทางการพิจารณาการประเมินภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ การลดข้อพิพาท การฟ้องคดี การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘

 

 

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๔ – รุ่นที่ ๖

 

 

            

     

 

หลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้องสอดคล้องกับ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) การบริหารพัสดุ และการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๘

 

 

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงและตรวจสอบงบทรัพย์สินปี ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการจัดทำงบทรัพย์สิน ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘

 

 

            

     

 

หลักสูตร “เทคนิคและวิธีการพูดในที่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างไรให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘

 

     

 

     

 

     

หลักสูตร หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding (ภาคปฏิบัติจริง) การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย” รุ่นที่ ๔ – รุ่นที่ ๖

 

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding (ภาคปฏิบัติจริง) การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย” รุ่นที่ 1 - 3

 

            

     

 

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๙

 

 

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 - 3

 

 

            

     

 

หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ที่ถูกฟ้องศาลปกครองมากที่สุดพร้อมกรณีศึกษาคดีเกิดขึ้นจริงกับแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา  และกำหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างและที่มิใช่งานก่อสร้างรุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๘

 

 

หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและการคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่

 

 

            

     

 

หลักสูตร เจาะลึกการบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ กับข้อกำหนดในการถอดแบบ การประมาณการราคาขอบเขตการบังคับใช้ และการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘

หลักสูตร “การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑พร้อมการจัดทำแบบรายงาน การติดตาม การประเมิน สำหรับงวดสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖

 

     

 

     

หลักสูตร ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินการใช้รายได้สะสม การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชี และแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาพร้อมข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่”รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕

หลักสูตร การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม สำหรับอาสาสมัครผู้บริบาล อสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอกและบุคคลภายในท้องถิ่น การเบิกจ่ายค่ารับรอง และเลี้ยงรับรอง พร้อมการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การตั้งงบเงินอุดหนุนและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 

 

     

หลักสูตร การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรองรับการเลือกตั้งและเทคนิคการลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖

 

 

 

 
       
       

 

 
 
 
   
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat