โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติจริง ๒)” รุ่นที่ 1 - 6 

 

  

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์  การกำหนดร่างขอบเขตของงานและ Specการจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน  การตรวจรับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปี หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 8 - 13 

  


 
ใบจองโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ